บุคลากร สสอ.


boss 1
นายชาญชัย  ชัยสว่าง

 

 ตำแหน่ง   สาธารณสุขอำเภอศรีเชียงใหม่
 วุฒิการศึกษา  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)
 - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
 - 
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสุขภาพ)
 หน้าที่รับผิดชอบ   ผู้บริหารหน่วยงาน
 เบอร์มือถือ  089-9413129
อีเมลล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
akadet

นายอัครเดช  บทมาตย์
 

 ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุข  ระดับ ชำนาญการ
 วุฒิการศึกษา

 

 หน้าที่รับผิดชอบ

 - ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอศรีเชียงใหม่ 
 -
งานยุทธศาสตร์/นโยบาย/วางแผนและประเมินผล
 - งานระบาดวิทยา
 - งานวิชาการ
 - งานยาเสพติด

 - งานคุ้มครองผู้บริโภค

 - งาน ITA

 เบอร์มือถือ  080-4102999
 อีเมลล์  

    
 3333

นางกาญจนา  พัดพรม
 

 ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุข  ระดับ ชำนาญการ
 วุฒิการศึกษา   
 หน้าที่รับผิดชอบ

 - ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอศรีเชียงใหม่ 
 - ผอ.รพ.สต.หนองปลาปาก
 - งานบริหาร
 - งานการเงินและบัญชี
 - งานพัสดุ

 - งานสุขภาพภาคประชาชน

 เบอร์มือถือ  086-2279449
 อีเมลล์  

    
 Untitled 1

นายพิบูลย์  อุทัยวัชรานันท์
 

 ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุข  ระดับ ชำนาญการ
 วุฒิการศึกษา  
 หน้าที่รับผิดชอบ

 - ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอศรีเชียงใหม่ 
 - ผอ.รพ.สต.บ้านหม้อ
 - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 - งานอุบัติเหตุ
 - งานควบคุมโรคติดต่อ

 - งาน RDU

 เบอร์มือถือ  
 อีเมลล์  

    
 Untitled 2

นางจุฑารัตน์  พิมพ์มา
 

 ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข  
 วุฒิการศึกษา  
 หน้าที่รับผิดชอบ

 - งานแพทย์แผนไทย
 - งานโรคไม่ติดต่อ
 - งานอนามัยแม่และเด็ก
 - งานสุขภาพจิต
 - งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

 เบอร์มือถือ  082-3073584
 อีเมลล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    
 Untitled 4

นางสาวสุชิรา  กองอุด
 

 ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ
 วุฒิการศึกษา  
 หน้าที่รับผิดชอบ  - การเงินการบัญชี
 เบอร์มือถือ  083-6769581
 อีเมลล์  

  
   Untitled 3

นางหนึ่งฤทัย  ชาติชารี
 

 ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ
 วุฒิการศึกษา  
 หน้าที่รับผิดชอบ  งานธุรการ
 เบอร์มือถือ  081-6017965
 อีเมลล์  


777
นางสาววารี  พัดพรหม

 

 ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ
 วุฒิการศึกษา  
 หน้าที่รับผิดชอบ  การเงินการบัญชี
 เบอร์มือถือ  
 อีเมลล์