วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 
วิสัยทัศน์ (Vision)
  เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ระบบบริการสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
            โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อคนอำเภอศรีเชียงใหม่ สุขภาพดี
 
พันธกิจ
          1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่
          2. ดำเนินการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่
          3. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่ เพื่อให้การ
              ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
          4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่ ให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวง
          5. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่
          6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย